Main page

Members of the department (from right to left): Portenko M. I., Izyumtseva O. L., Dorogovtsev A. A., Glinyanaya Ye., Kulik A. M., Riabova N. F., Riabov G. V. , Kuznetsov V., Rudenko A.V., Vovchanskii M., Tantsiura M., Pilipenko A. Yu., Fomichov V.
Members of the department (from right to left): Portenko M. I., Izyumtseva O. L., Dorogovtsev A. A., Glinyanaya Ye., Kulik A. M., Riabova N. F., Riabov G. V. , Kuznetsov V., Rudenko A.V., Vovchanskii M., Tantsiura M., Pilipenko A. Yu., Fomichov V.